Hi,Chào mừng đếnBet bonus79!

Tiền thưởng thường nhật

Tiền thưởng hàng ngày dựa

Xem chi tiết

Tiền thưởng thường nhật

Cá cược hôm qua:0 Lớp hiện tại: Tỷ lệ thưởng:% Có thể nhận tiền thưởng:0

Tỷ lệ thưởng

Hạng Cá cược hôm qua 100+2000+10000+
VIP1 0.1% 0.2% 0.3%
VIP2 0.2% 0.3% 0.4%
VIP3 0.3% 0.4% 0.5%
VIP4 0.4% 0.5% 0.6%
VIP5 0.5% 0.5% 0.5%
VIP6 0.6% 0.7% 0.8%
VIP7 0.6% 0.7% 0.8%
VIP8 0.7% 0.8% 0.9%
VIP9 1% 1.1% 1.2%

Mô tả

1、Tiền thưởng hàng ngày sẽ có sẵn sau xơ:20 mỗi buổi sáng.;

2、Tỷ lệ thưởng dựa trên tỷ lệ thành viên và tỷ lệ cá cược đã tích lũy ngày hôm qu;

3、Hủy bỏ và đặt khác không hợp lệ sẽ không được tính;

4、Sự tụt dốc tương ứng sau khi rút lui sẽ ảnh hưởng tới tỷ lệ thưởng。

5、Tiền thừa,Được tuyên bố là tự động từ bỏ khả năng đào tạo。

nhắc